الصكوك
Ensembles
Genres
الملحنين
الأداء

الأغاني: Buio Pesto. Palanche. Barbiere Di Siviglia.


(G. Rossini)

O ginecologo de sta cit?, son mi!
Tutte co-e gambe ben divaric?, fito!
Che bello vive, che bel piaxei, tutte ste musse, son ginecologo,
de qualit?, de qualit?.
Ah, bravo Coximo! Bravo, braviscimo, bravo.
Fortunatiscimo, pe veit?! Bravo.
Fortunatiscimo, pe veit?! Fortunatiscimo, pe veit?!

Mi veddo musse, a neutte e o giorno, ciu fortun? chi no ghe n'e.
L'e 'na cuccagna fa o ginecologo, visita donne de ogni et?.
Camice e guanti, speggetti e bisturi, fito zu e miande, che ghe n'ho qu?.
Camice e guanti, speggetti e bisturi, fito zu e miande, che ghe n'ho qu?.

Tutte son p?ge, in sci-o lettin, mogge de conti, o contadin,
mogge de conti, o contadin.
Che bello vive, che bel piaxei, che bel piaxei, tutte ste musse,
de qualit?, de qualit?.

Tutte me cercan, tutte me veuan, son grasse o stigge, son zuene o vegie.
Mego son graia. Me bruxa a mussa. No veuggio figgi. Deghe un'oggia.
Tutte me cercan, tutte me veuan , Tutte me cercan, tutte me veuan
Mego son graia. Me bruxa a mussa. No veuggio figgi. Ehi !

Coximo Coximo Coximo Coximo Coximo Coximo Coximo Coximo Coximo
Belin, belin, che furia! Belin, che gente!
Unn-a a-a votta, pe cait?, pe cait?, pe cait?.
Unn-a a-a votta, unn-a a-a votta, unn-a a-a votta, pe cait?.

Coximo. Son chi.
Ehi, psst Coximo. Eccome chi.
Mussa de sa, mussa de la, mussa de sa, mussa de la.
Mussa de sciu, mussa de zu, mussa de sciu, mussa de zu.
Pronto, prontiscimo, son comme un furmine: so o ginecologo de sta cit?,
de sta cit?, de sta cit?, de sta cit?, de sta cit?.

Ah, bravo Coximo! Bravo, braviscimo.
Ah, bravo Coximo! Bravo, braviscimo.
Fortunatiscimo, fortunatiscimo, fortunatiscimo, pe veit?!
Ah, bravo Coximo! Bravo, braviscimo.
Ah, bravo Coximo! Bravo, braviscimo.
Ah, povio Coximo! Mi devo ditelo, de tanta mussa, ti te stanchi?!

O ginecologo da-a cit?,
O ginecologo da-a cit?,
de sta cit?, de sta cit?, de sta cit?.
Buio Pesto